Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
copyist
copyist
['kɔpiist]
danh từ
người sao, người chép lại (các tài liệu cổ...)
người bắt chước


/'kɔpiist/

danh từ
người sao, người chép lại (các tài liệu cổ...)
người bắt chước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "copyist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.