Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coordinate(Tech) tọa độ (d); điều hợp, phối hợp (đ)


toạ độ
absolute c. toạ độ tuyệt đối
allowable c.s toạ độ thừa nhận
areal c.s toạ độ diện tích
axial c.s toạ độ trục
barycemtric c.s toạ độ trọng tâm
biaxial c.s. toạ độ song trục
bipolar c.s toạ độ lưỡng cực
Cartesian c.s toạ độ Đề các
circle c.s toạ độ vòng
circular cylindrical c.s toạ độ trụ tròn
confocal c.s. toạ độ đồng tiêu, toạ độ elipxoit
current c.s toạ độ hiện tại
curvilinear c.s toạ độ cong
cyclic c.s toạ độ xiclic
cylindrical c.s toạ độ trụ
elliptic c.s toạ độ eliptric
elliptic cylindrical toạ độ trụ eliptric
ellipsoidal c. toạ độ elipxoiđan
focal c.s toạ độ tiêu
generalized c.s toạ độ suy rộng
geodesic c.s toạ độ trắc địa
geodesic polar c.s toạ độ cực trắc địa
geographic(al) c.s toạ độ địa lý
heliocentric c.s toạ độ nhật tâm
homogeneous c.s toạ độ thuần nhất
ignorable c.s toạ độ xiclic
inertial c.s toạ độ quán tính
intrinsic c.s toạ độ nội tại
isotropic c.s toạ độ đẳng hướng
line c.s toạ độ tuyến
local c.s toạ độ địa phương
non-homogeneous c.s toạ độ không thuần nhất
normal c.s toạ độ pháp tuyến
normal trilinear c.s toạ độ pháp tam tuyến
oblate spheroidal c.s toạ độ phỏng cầu dẹt
orthogonal c.s toạ độ trực giao
orthogonal curvilinear c.s toạ độ cong trực giao
osculating c.s toạ độ mật thiết
parabolic cylinder c.s toạ độ trụ parabolic
paraboloidal c.s toạ độ paraboloiđan
parallel c.s toạ độ song song
pentaspherical c.s toạ độ ngũ cầu
plane c.s toạ độ phẳng
point c.s toạ độ điểm
projective c.s toạ độ xạ ảnh
prolate spheroidal c.s toạ độ phỏng cầu thuôn
ray c.s toạ độ tia
rectangular c.s toạ độ vuông góc
rectilinear c.s toạ độ thẳng
relative c.s toạ độ tương đối
semi-orthogonal c.s toạ độ nửa trục giao
spherical c.s toạ độ cầu
spherical polar c.s toạ độ (cực) cầu
spheroidal c.s toạ độ phỏng cầu
tangential c.s toạ độ tiếp tuyến
tetrahedral c.s toạ độ tứ diện
time c. toạ độ thời gian
toroidal c.s toạ độ phỏng tuyến
trilinear c.s toạ độ tam giác
trilinear line c.s toạ độ tam giác tuyến
trilinear point c.s toạ độ tam giác điểm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.