Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cool down


    Chuyên ngành kỹ thuật
lạnh dần
nguội dần
nguội đi
    Lĩnh vực: điện lạnh
làm lạnh xuống
xả lạnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.