Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cook-stove
cook-stove
['kukstouv]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lò, bếp lò


/'kukstouv/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lò, bếp lò

Related search result for "cook-stove"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.