Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contraption
contraption
[kən'træp∫n]
danh từ (từ lóng)
máy kỳ cục
dụng cụ thay thế tạm thời; mẹo để thay thế tạm thời (cái gì hỏng...)


/kən'træpʃn/

danh từ (từ lóng)
máy kỳ cục
dụng cụ thay thế tạm thời; mẹo để thay thế tạm thời (cái gì hỏng...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "contraption"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.