Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contractual
contractual
[kən'træktjuəl]
tính từ
bằng hợp đồng, bằng giao kèo, bằng khế ước


/kən'træktjuəl/

tính từ
bằng hợp đồng, bằng giao kèo, bằng khế ước

Related search result for "contractual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.