Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contractiveness
contractiveness
[kən'træktivnis]
danh từ
tính co lại được, khả năng làm co


/kən'træktivnis/

danh từ
tính co lại được, khả năng làm co


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.