Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contractive
contractive
[kən'træktiv]
tính từ
co lại được, làm coco, rút, rút ngắn

/kən'træktiv/

tính từ
co lại được, làm co

Related search result for "contractive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.