Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contractile
contractile
[kən'træktail]
tính từ
(nói về vải vóc) có thể rút lại, có thể co lại


/kən'træktail/

tính từ
có thể rút lại, có thể co lại

Related search result for "contractile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.