Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contractible
contractible
[kən'træktəbl]
tính từ
có thể thu nhỏ, có thể co lại(tô pô) co rút được

/kən'træktəbl/

tính từ
có thể thu nhỏ, có thể co lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.