Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contract bridge
danh từ
loại bài brit mà người chơi thắng được nhờ mưu mẹocontract+bridge
['kɔntrækt'bridʒ]
danh từ
loại bài brit mà người chơi thắng được nhờ mưu mẹo


Related search result for "contract bridge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.