Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consulting
consulting
[kən'sʌltiη]
tính từ
cố vấn, để hỏi ý kiến
consulting engineer
kỹ sư cố vấn
consulting physician
bác sĩ được mời đến hỏi ý kiến


/kən'sʌltiɳ/

tính từ
cố vấn, để hỏi ý kiến
consulting engineer kỹ sư cố vấn
consulting physician bác sĩ được mời đến hỏi ý kiến

Related search result for "consulting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.