Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consolidation
consolidation
[kən,sɔli'dei∫n]
danh từ
sự làm vững chắc, sự làm củng cố
sự hợp nhất, sự thống nhất


/kən,sɔli'deiʃn/

danh từ
sự làm vững chắc, sự làm củng cố
sự hợp nhất, sự thống nhất

Related search result for "consolidation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.