Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conservable
tính từ
có thể bảo tồn, có thể lưu giữconservable
[kən'sə:vəbl]
tính từ
có thể bảo tồn, có thể lưu giữGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.