Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consecutive
consecutive
[kən'sekjutiv]
tính từ
liên tục, liên tiếp, tiếp liền nhau
three consecutive days
ba ngày liên tiếp
many consecutive generations
mấy đời tiếp liền nhau(Tech) liên tục, tuần tự


liên tiếp

/kən'sekjutiv/

tính từ
liên tục, liên tiếp, tiếp liền nhau
three consecutive days ba ngày liên tiếp
many consecutive grenerations mấy đời tiếp liền nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "consecutive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.