Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conquerable
conquerable
['kɔηkərəbl]
tính từ
có thể bị xâm chiếm
có thể chinh phục được, có thể chế ngự được


/'kɔɳkərəbl/

tính từ
có thể bị xâm chiếm
có thể chinh phục được, có thể chế ngự được

Related search result for "conquerable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.