Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conjunction

conjunction
and, or

conjunction

A conjunction is a word that joins other words, phrases, clauses or sentences. Some conjunctions are: and, as, because, but, or, since, so, until, and while.

[kən'dʒʌηk∫n]
danh từ
sự liên kết, sự kết hợp, sự tiếp hợp
cơ hội trùng hợp; sự kiện kết hợp
(ngôn ngữ học) liên từ
(thiên văn học) sự giao hội (hành tinh)
in conjunction with
cùng chung, chung với (ai)(Tech) phép hội, nhân luận lý


sự liên hợp; (logic học) phép hội, hội

/kən'dʤʌɳkʃn/

danh từ
sự liên kết, sự kết hợp, sự tiếp hợp
cơ hội trùng hợp; sự kiện kết hợp
(ngôn ngữ học) liên từ
(thiên văn học) sự giao hội (hành tinh) !in conjunction with
cùng chung, chung với (ai)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conjunction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.