Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concer-hall


/'kɔnsəthɔ:l/ (concert-room) /'kɔnsətrum/
room) /'kɔnsətrum/

danh từ
phòng hoà nhạc

Related search result for "concer-hall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.