Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compiler
compiler
[kəm'pailə]
danh từ
người biên soạn, người sưu tập tài liệu
(tin học) bộ biên dịch, trình biên dịch(Tech) chương trình biên dịch; bộ biên dịch


biên soạn

/kəm'pailə/

danh từ
người biên soạn, người sưu tập tài liệu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.