Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
combination laws
combination+laws
[,kɔmbi'nei∫n'lɔ:z]
danh từ số nhiều
luật nghiệp đoàn (đặt ra nhằm chống lại các nghiệp đoàn Anh)


/,kɔmbi'neiʃn'lɔ:z/

danh từ số nhiều
luật nghiệp đoàn (đặt ra nhằm chống lại các nghiệp đoàn Anh)

Related search result for "combination laws"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.