Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collarette
collarette
Xem collaret


/,kɔlə'ret/ (collarette) /,kɔlə'ret/

danh từ
cỏ áo viền đăng ten (của đàn bà)
cổ áo lông

Related search result for "collarette"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.