Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collar-work
collar-work
['kɔləwə:k]
danh từ
công việc nặng nhọc (đòi hỏi nhiều cố gắng)


/'kɔləwə:k/

danh từ
công việc nặng nhọc (đòi hỏi nhiều cố gắng như kéo xe nặng lên dốc)

Related search result for "collar-work"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.