Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collaboration
collaboration
[kə,læbə'rei∫n]
danh từ
sự cộng tác
to work in collaboration with others
cộng tác với những người khác
sự cộng tác với địch


/kə,læbə'reiʃn/

danh từ
sự cộng tác
to work in collaboration with others cộng tác với những người khác
sự cộng tác với địch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "collaboration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.