Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cold pig
cold+pig
['kould'pig]
danh từ
nước lạnh giội vào người đang ngủ, để đánh thức người đó dậy


/'kould'pig/

danh từ
nước lạnh giội (vào người đang ngủ) để đánh thức dậy

Related search result for "cold pig"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.