Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coffee-and


/'kɔfi'ænd/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bữa ăn nhẹ có cà phê

Related search result for "coffee-and"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.