Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coaly


/'kouli/

tính từ

(thuộc) than; như than; đen như than

có than, đầy than


Related search result for "coaly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.