Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coal-scoop
coal-scoop
['koulsku:p]
danh từ
xẻng xúc than


/'koulsku:p/

danh từ
xẻng xúc than

Related search result for "coal-scoop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.