Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cloy
cloy
[klɔi]
ngoại động từ
làm cho phỉ; làm cho chán, làm phát ngấy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


/klɔi/

ngoại động từ
làm cho phỉ; làm cho chán, làm phát ngấy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cloy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.