Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
click-beetle
click-beetle
['klik,bi:tl]
danh từ
(động vật học) con bổ củi


/'klik,bi:tl/

danh từ
(động vật học) con bổ củi

Related search result for "click-beetle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.