Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cleared
tính từ
đã phát quangcleared
[kliəd]
tính từ
đã phát quang


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.