Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clambering plant
clambering+plant
['klæmbəriη'plɑ:nt]
danh từ
cây leo


/'klæmbəriɳ'plɑ:nt/

danh từ
cây leo

Related search result for "clambering plant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.