Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chunk/tʃʌnk/

danh từ

(thông tục) khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lùn và chắc mập; ngựa lùn và chắc mập

!to bite off a big chunk

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vớ phải một việc hắc búa, phải giải quyết một việc khó khăn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chunk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.