Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
check-experiment
check-experiment
['t∫ekiks,perimənt]
danh từ
thí nghiệm kiểm tra


/'tʃekiks,perimənt/

danh từ
thí nghiệm kiểm tra

Related search result for "check-experiment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.