Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chartreuse
chartreuse
[∫ɑ:'trə:z]
danh từ
tu viện của dòng thánh Bru-nô
rượu sactơrơ
màu lục nhạt


/ʃɑ:'trə:z/

danh từ chartreuse
tu viện (của) dòng thánh Bru-nô
rượu sactơrơ
màu lục nhạt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chartreuse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.