Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
changeability
changeability
[,t∫eindʒə'biliti]
danh từ
tính dễ thay đổi, tính hay thay đổi


/,tʃeindʤə'biliti/

danh từ
tính dễ thay đổi, tính hay thay đổi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "changeability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.