Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
challengeable
challengeable
['t∫ælindʒəbl]
tính từ
(quân sự) có thể bị hô "đứng lại"
có thể không được thừa nhận


/'tʃælindʤəbl/

tính từ
(quân sự) có thể bị hô "đứng lại"
có thể không thừa nhận
có thể đòi, có thể yêu cầu

Related search result for "challengeable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.