Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chịu khó


[chịu khó]
to take the trouble to do something; to take pains to do something
Chịu khó học tập
To take pains to study
Một con người chịu khó
A painstaking person
Chịu thương chịu khó
Industrious; diligent; hard-workingTo take pains
chịu khó học tập to take pains to study
con người chịu khó a painstaking person


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.