Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chút chít


[chút chít]
squeak (tiếng chuột kêu)
dumpy (nói về trẻ em)
pudgy, chubby, plump (béo chút chít)
toy, plaything
(cây) dockSqueak (tiếng chuột kêu)
adj
Dumpy (nói về trẻ em)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.