Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chõm chọeadj
Imposing (sitting position)
    ngồi chõm chọe giữa sập to sit imposingly in the middle of the ornate bed


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.