Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chín suối


[chín suối]
Nether regions, Hades; the other world
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây (truyện Kiều )
I'll breathe your happiness and smile down thereNether regions, hades


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.