Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cession
cession
['se∫n]
danh từ
hành động nhượng cái gì (đất đai, quyền hạn...)
cái được nhượng (nhất là đất)


/'seʃn/

danh từ
sự nhượng lại, sự để lại (đất đai, quyền hạn...)
vật nhượng lại, vật để lại

Related search result for "cession"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.