Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ceiling/'si:liɳ/

danh từ

trần (nhà...)

(hàng không) độ cao tối đa (của một máy bay)

giá cao nhất; bậc lương cao nhất

!to hit the ceiling

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nổi giận, tức giận


▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    roof cap
Related search result for "ceiling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.