Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
avulsion
avulsion
[ə'vʌl∫n]
danh từ
sự nhổ bật ra, sự giật mạnh ra
(pháp lý) sự cuốn đất đai (của người này đem bồi vào khu vực của người khác do lụt, lũ gây ra)


/ə'vʌlʃn/

danh từ
sự nhổ bật ra, sự giật mạnh ra
(pháp lý) sự cuốn đất đai (của người này đem bồi vào khu vực của người khác do lụt, lũ gây ra)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.