Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catoptric
catoptric
[kə'tɔptrik]
tính từ
(vật lý) phản xạ


/kə'tɔptrik/

tính từ
(vật lý) phản xạ

Related search result for "catoptric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.