Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cask


/kɑ:sk/

danh từ

thùng ton nô, thùng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cask"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.