Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cash-price
cash-price
['kæ∫prais]
danh từ
giá bán lấy tiền ngay (khác với giá bán chịu)


/'kæʃprais/

danh từ
giá bán lấy tiền ngay (khác với giá bán chịu)

Related search result for "cash-price"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.