Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cash-book
cash-book
['kæ∫bu:k]
danh từ
sổ quỹ


/'kæʃbu:k/

danh từ
sổ quỹ

Related search result for "cash-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.