Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpus
carpus
['kɑ:pəs]
(bất qui tắc) danh từ, số nhiều carpi
['kɑ:pai]
khối xương cổ tay


/'kɑ:pəs/

(bất qui tắc) danh từ, số nhiều carpi /'kɑ:pai/
khối xương cổ tay

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carpus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.