Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
careers master


/kə'riəz'mɑ:stə/

danh từ
người hướng dẫn chọn nghề

Related search result for "careers master"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.