Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caravanner
caravanner
[,kærə'vænə]
danh từ
người đi chơi bằng nhà lưu động
người định cư ở khu vực nhà lưu động


/,kærə'vænə/

danh từ
người đi chơi bằng nhà lưu động
người định cư ở khu vực nhà lưu động

Related search result for "caravanner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.